Ruys Advocatenkantoor

Ruys Advocatenkantoor
Mr. Patricia Ruys beschikt als advocaat over ruim 20 jaar procesrechtelijke ervaring. De eerste vier jaar heeft Mr. Ruys zich toegelegd op het procederen en een grote diversiteit aan zaken behandeld. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in het Strafrecht bij Moszkowicz te Amsterdam en daarna in het Vervoerrecht bij NautaDutilh te Rotterdam.
Indien gewenst voorkomt mr. Ruys publiciteit over een lopende zaak indien dit in belang van cliënt is. Zo is de uitspraak waarbij zij voor haar cliënt schadevergoeding kreeg toegekend voor onrechtmatige aanhouding in verband met de verdwijning van Natalee Holloway en het vonnis waarbij Joran van der Sloot is verboden om over deze cliënt in zijn boek schrijven, buiten de juridische databank en media gebleven.

Een wapenfeit is het in eerste instantie verkrijgen van vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar voor schade die een cliënte had toegebracht aan een cafébezoeker die haar lastig viel, ondanks dat zij strafrechtelijk is veroordeeld voor zware mishandeling. Vergoeding van deze schade is uitgesloten door de zgn. "nieuwe opzetclausule" in de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.
Op het gebied van de uithuisplaatsing van kinderen door bureau Jeugdzorg heeft Mr. Ruys een uithuisplaatsing weten terug te draaien door een executie kort geding waarin zij aantoonde dat de kinderpsycholoog niet voor "deskundige" kon doorgaan en de huidspecialist van het Sophia Kinderziekenhuis niet had verklaard dat hij kindermishandeling kon uitsluiten. De ex-partner die het kind niet aan cliënte wilde teruggeven, had dit bewijsmateriaal verzameld met medewerking van Bureau Jeugdzorg.

Deze en andere wapenfeiten van Mr. Ruys zijn opgenomen in de juridische databank https://uitspraken.rechtspraak.nl/#

Tegenwoordig behandelt mr. Ruys binnen de algemene procespraktijk de navolgende type zaken:

- Arbeidsrecht: loonvordering en ontslag (ook voor ambtenaren en onderwijspersoneel).

- Huurrecht: huurvordering, ontbinding en ontruiming.

- Verbintenissenrecht: koopovereenkomst.

- Bankrecht: schending zorgplicht, hypothecaire restschuld.

- Onderwijsrecht.

- Strafrecht: misdrijven, Opiumwet, WvW, WWM.

Mr. Ruys is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met het rechtsgebied algemene praktijk. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.


Kosten rechtsbijstand:

Ruys Advocatenkantoor werkt bij voorkeur op basis van een vaste prijs voor van te voren met de cliënt afgestemde werkzaamheden. Dit systeem werkt tot verhoogde klanttevredenheid.

Rechtsbijstandverzekering? U heeft het recht om uw dossier te laten behandelen door de advocaat van uw keuze in plaats van een jurist of advocaat die bij/voor rechtsbijstandsverzekeraar werkt. De verzekeraar is verplicht de kosten van uw gekozen advocaat te betalen. Hij mag daaraan geen nadere eisen of voorwaarden stellen.

Algemene voorwaarden:

Op de dienstverlening Ruys Advocatenkantoor zijn de algemene voorwaarden van Ruys Advocatenkantoor van toepassing. In de algemene voorwaarden van Ruys Advocatenkantoor is een beperking van de beroepsaansprakelijkheid opgenomen. Ruys Advocatenkantoor is voor de financiële gevolgen van eventuele beroepsaansprakelijkheid verzekerd, waarbij de dekking voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
Alle werkzaamheden van Ruys Advocatenkantoor worden uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften in respectievelijk de Advocatenwet, de verordeningen, richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Klachten/geschillen:

Ruys Advocatenkantoor hanteert een klachtenregeling volgens het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze klachtenregeling bestaat de mogelijkheid om problemen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement van deze Geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie (Postbus 90600, 2509 LT Den Haag of www.degeschillencommissie.nl).

Terminologie:

Rechtsbijstandsverzekeraar: dit is een verzekeringsbedrijf en geen advocatenkantoor.

Juridisch Loket: voor gratis eerstelijns rechtshulp. Let op: een juridisch medewerker hoeft geen jurist te zijn. Een jurist is afgestudeerd aan de Universiteit in de Rechten en mag daarom de Mr.-titel voor zijn achternaam voeren. Een jurist is nog geen advocaat. Advocaat is een wettelijk beschermde titel die met de nodige waarborgen is omkleed omtrent onafhankelijkheid, geheimhouding en kwaliteit van de dienstverlening. Een advocaat moet staan ingeschreven bij de Rechtbank in de regio waar deze kantoor houdt.