Ruys Advocatenkantoor

Ruys Advocatenkantoor

Rechtsgebieden > Strafrecht

  • Commuun Strafrecht: diestal, vernieling, openlijke geweldpleging, mishandeling, heling, fraude
  • Opiumwet
  • Wegenverkeerswet
  • Jeugdstrafrecht
  • Uitlevering
Strafrecht Advocaat. Strafrecht Advocaten. Tips verdediging. Vaak kosteloze advocaat. Telefoon 010 280 8480.

Veel voorkomende strafzaken zijn:

- Diefstal en heling
- Hennepgebruik en hennepkweek
- Mishandeling en huiselijk geweld
- Wet Wapens en Munitie
- Zedendelicten
- Onderbrengen illegale vreemdelingen
- Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
- Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
- Tewerkstellen illegale vreemdelingen
- Vordering benadeelde partij


Hoe kan ik mij het beste verdedigen?

U kunt zich het beste verdedigen door geen verklaring af te leggen tegenover de politie. In principe is elke verdachte beter af als hij of zij zwijgt, en daarom adviseren wij al onze verdachte cliënten om vooralsnog gebruik te maken van hun zwijgrecht.

Elke verdachte heeft dat recht. De politie is verplicht om de verdachte het zwijgrecht mee te delen. Desondanks leggen de meeste verdachten een verklaring af, waar ze vervolgens op worden veroordeeld. Met de verklaring proberen veel verdachten zich een alibi te geven. Bijvoorbeeld: "Ik heb de brommer niet gestolen, maar van een vriend gekocht." De rechter kan de verdachte vervolgens voor heling veroordelen, omdat de brommer van een vriend is gekocht in plaats van een winkel.
een excuus te geven. Bijvoorbeeld: "Ik heb een klap gegeven, want ik kreeg er zelf ook een." De rechter kan de verdachte vervolgens voor mishandeling veroordelen, omdat de klap die de verdachte zelf kreeg wordt aangemerkt als "een andere zaak".

Tip 1 Zeg dat je gebruik maakt van je zwijgrecht

Zonodig kun je daaraan dus toevoegen dat je dit advies van een advocaat gekregen hebt (bij deze). Dit praat makkelijker. Het is dan niet jouw schuld dat je geen verklaring aflegt, maar de schuld van een advocaat die je dit advies gegeven heeft. Overigens mag je altijd je naam, geboortedatum en adres geven.

Tip 2 Houd vol dat je gebruik maakt van je zwijgrecht

Zelfs wanneer je uitdrukkelijk zegt dat je gebruik maakt van je zwijgrecht, zal de politie blijven proberen om een verklaring los te krijgen.

Praten uitlokken. De politie zal blijven vragen stellen en van nature hebben mensen de neiging om op vragen te antwoorden. Bijvoorbeeld: "Wat vinden je ouders er van dat je op het politiebureau zit?" Let op! De bedoeling is dat de verdachte gaat praten, want van het een komt vaak het ander. Een volledige verklaring met een bijbehorende veroordeling is vaak het gevolg.

Vrijlating suggereren. De politie zal namelijk suggereren dat je eerder vrijkomt wanneer je een verklaring aflegt. Bijvoorbeeld: "Als je een bekentenis aflegt, dan kan het onderzoek sneller worden gesloten." Let op! Misschien wordt het onderzoek sneller gesloten, maar dat betekent niet dat je geen veroordeling krijgt.

Tip 3 Teken geen verklaring

Je bent niet verplicht om een verklaring te ondertekenen. Dikwijls komt een verdachte terug op delen van een verklaring en soms op de gehele verklaring. De rechter zegt daar gewoonlijk op: "Ik geloof er niets van wat je op zitting zegt, want bij de politie heb je voor iets anders getekend!"

Tip 4 Doe nergens afstand van

Ingeval er spullen in beslag zijn genomen, dan vraagt de politie altijd of je daar afstand van wilt doen. Dikwijls blijkt dan vervolgens dat het helemaal niet nodig was dat de spullen in beslag waren genomen, maar wanneer je dan de spullen terug wilt hebben dan kan dat niet. Je hebt ze namelijk "vrijwillig" aan de politie "gegeven".

Wacht even of de officier van justitie weet te motiveren waarom bijvoorbeeld een brommer "ontnomen", "onttrokken" of "verbeurd" moet worden. Mogelijk komt het in de toekomst om wat voor reden dan ook niet meer tot een vordering tot ontneming, onttrekking of verbeurdverklaring.

Tip 5 Wacht tot een advocaat langs is gekomen

Ingeval de politie je langer dan zes uur wil houden, dan krijg je een strafadvocaat toegewezen. En ook als de politie een verdachte wil verhoren, moet de mogelijkheid worden geboden om eerst met een advocaat te spreken. Je kunt zelf aan de politie een "voorkeursadvocaat" opgeven, maar wanneer je geen naam van een strafadvocaat weet, dan moet de politie een "piketadvocaat" waarschuwen. Deze strafadvocaat is vaak binnen twee tot vier uur ter plaatse.

Wanneer je een van de strafpleiters van ons kantoor als je "voorkeursadvocaat" opgeeft of wanneer deze als piketadvocaat langskomt, dan legt deze een "gratis" piketbezoek af. Gratis wil zeggen dat de strafpleiter zich niet door de verdachte, maar door de staat laat betalen. Maak je dus geen zorgen om een rekening van een strafadvocaat.

Tip 6 Wacht tot de advocaat over het dossier beschikt

De politie wil het bezoek van de strafadvocaat wel eens ophouden. De strafadvocaat krijgt vaak een of twee dagen later de stukken. Zonder de stukken is het moeilijk om vast te stellen wat precies het bewijs is. Tegen de verdachte is gezegd dat er twee getuigen zijn, maar uit het proces-verbaal blijkt dat geen van de getuigen iets verdachts heeft waargenomen.

Tip 7 Onderzoek of een verklaring verschil maakt

Het is niet gezegd dat een zwijgende verdachte nooit kan worden veroordeeld. Er kunnen opnamen zijn of verklaringen van getuigen die daadwerkelijk iets verdachts hebben waargenomen. Echter, in veel strafzaken geldt: "Bekennen is politie verwennen".

Tip 8 Zonodig kun je alsnog met een alibi of excuus komen

Mocht een verklaring van de verdachte niet nodig zijn om tot een veroordeling te komen, dan kan het zinvol zijn om met een alibi of een excuus te komen. Wees voorzichtig met het alibi of het excuus dat je geeft. Soms maakt de formulering groot verschil.

Zo was er een man die door een andere man in zijn kruis werd getrapt. De man gaf daarop een paar klappen terug. Hij zei dat hij dit uit een "reflex" deed. Hij had moeten zeggen dat hij dit uit "noodzakelijke zelfverdediging" deed. Want de rechter oordeelde: "Een reflex is begrijpelijk, maar noodweer vereist noodzakelijke zelfverdediging". Vergelijk: HR 18/10/1988, NJ 1989, 511 (Van Boxtel en Van Wanrooij).

Transactie verwerpen

Wanneer je twijfelt of je een boete/transactie moet aanvaarden, dan luidt ons voorlopige advies vaak om de boete/transactie te verwerpen. Let op: dit is geen algemeen advies en wat verstandig is, hangt van de omstandigheden van de zaak af.

Het is mogelijk dat je zaak dan voor de rechter komt. Het is ook mogelijk dat de rechter je een hogere boete/straf oplegt dan de transactie. Echter, het is onze ervaring dat dit weinig voorkomt. Sterker, het is onze ervaring dat de rechter vaak dezelfde of een lagere boete/straf oplegt.

Alleen wanneer je een bekentenis hebt afgelegd, de transactie je meevalt en je zo snel mogelijk van de zaak af wenst te zijn, dan is het verstandig om de transactie te aanvaarden.

Verder kan het aanvaarden van een boete/transactie verstandig zijn, wanneer je in een proeftijd voor een ander strafbaar feit loopt. Je kunt zo waarschijnlijk voorkomen dat de officier van justitie bij de rechter tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf gaat vorderen.

Overigens maakt het voor een "strafblad" vaak niet uit of een transactie door de verdachte wordt aanvaard dan wel een boete/straf door de rechter wordt opgelegd.

Rijbewijs terugkrijgen

Wanneer je rijbewijs in beslag is genomen en je teruggave van je rijbewijs wenst, dan kun je een klaagschrift indienen. Bij het indienen van het klaagschrift kun je mogelijk de onderstaande argumenten gebruiken. Je moet daarbij in de gaten houden dat je altijd spijt mag betuigen, maar de overtreding beter niet kunt bagatelliseren. Bedenk dat veel argumenten betrekking hebben op rijden onder invloed en een toelichting behoeven om tot een goed betoog te komen.

Bewijs/strafbaarheid

auto niet bestuurd
auto niet op openbare weg
promillage niet correct gemeten
Evenredigheid/strafmaat

rijbewijs noodzakelijk voor werk
ander afhankelijk van rijbewijs verdachte
eerste (en laatste) overtreding
niet eerste overtreding, maar wel incident
Spijt/strafmaat

schaamte voor overtreding
na overtreding geen druppel meer gedronken
EMA-cursus gevolgd (Educatieve Maatregel Alcohol)
Vergissing/strafuitsluiting

gebruik medicijn met uitwerking
geen alcohol gedronken
door nachtwerk/verblijf in buitenland uit normale ritme
Klik hier voor een model

Beklag tegen beslag

De politie heeft spullen van mij in beslag genomen. De politie zegt dat ik bij de rechter een klaagschrift tegen de inbeslagname kan indienen (artikel 552a Wetboek van Strafvordering). Ik ben opzoek naar een model van zo'n klaagschrift.

DNA bezwaarschrift

Wanneer je veroordeeld bent, dan komt het vaak voor dat je een oproep krijgt om DNA af te staan. Gewoonlijk is de oproep niet een rechterlijke veroordeling, maar een bevel van de officier van justitie.

Tegen het bevel kun je bij de rechter bezwaar maken, maar dan zou je eerst DNA moeten afstaan. Je hoeft geen advocaat te zijn om te begrijpen dat dit de omgekeerde wereld is:

je moet eerst DNA afstaan, alvorens je bezwaar mag maken
in plaats van

je mag eerst bezwaar maken, alvorens je DNA moet afstaan
Klik hier voor een model

Wanneer je wilt voorkomen dat je DNA-profiel wordt opgenomen in de DNA-databank, dan kun je mogelijk gebruik maken van de onderstaande argumenten. Bedenk dat veel argumenten een toelichting behoeven om tot een goed betoog te komen.

De verdachte is een minderjarige dan wel een jong meerderjarige. De afname van DNA is een inbreuk op de privacy. Strijd met IVRK.
Het Openbaar Ministerie had tijdens het vooronderzoek DNA kunnen laten afnemen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
Het Openbaar Ministerie had op de zitting bij wijze van bijzondere voorwaarde dan wel maatregel de afname van DNA kunnen vorderen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
De afname van DNA en de opname van het DNA-profiel in een zogenaamde DNA-databank is een vervolging/sanctie die door een rechter behoort te worden opgelegd.
Er is geen sprake van een onherroepelijke rechterlijke veroordeling (er is hoger beroep dan wel cassatie ingesteld).
Er is geen sprake van een veroordeling voor een soort feit waarbij de afname van DNA relevant is.
De veroordeling ziet op een incident.
De veroordeling ziet op een feit waarvoor een taakstraf van minder dan honderd uur is opgelegd.
Er is geen aanwijzing dat de veroordeelde andere strafbare feiten zou hebben gepleegd.
De kans op herhaling is klein (dit blijkt uit een rapport van een deskundige en/of de omstandigheid dat geen voorwaardelijke straf is opgelegd).
Er zijn vele maanden verstreken tussen datum feit en datum oproep afname DNA.
Er is geen argument dat de afname van DNA van betekenis is voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten door de veroordeelde.
Ingeval er een vervolging zou lopen, dan dient met de afname van DNA te worden gewacht totdat deze vervolging tot een einde is gekomen.
DNA suggereert betrouwbaar te zijn, maar schijn kan bedriegen: - vaak is er sprake van verontreiniging; - vaak is er sprake van mengsel met ander DNA; - niet het volledige profiel, maar alleen de toppen van het profiel worden vergeleken; - het is denkbaar dat opzettelijk DNA-materiaal van een ander op de plaats van een misdrijf wordt achtergelaten om te proberen de politie op een dwaalspoor te zetten; - de voorlichting vanuit justitie over de afname van DNA is onvolledig: er wordt niet vermeld dat het celmateriaal (waarvan het profiel al dan niet wordt opgenomen in een databank) wordt ingevroren om te worden bewaard (voor toekomstig onderzoek).
De afname van DNA is in strijd met de geloofsovertuiging van de veroordeelde.
Word ik afgeluisterd?

Het is zeker mogelijk dat je wordt afgeluisterd.

Ook bij minder ernstige zaken kan worden getapt. Er wordt wel vermoed dat het tappen tijdens een telefoongesprek hoorbaar is aan kliks op de telefoonlijn, maar dit staat niet vast. Er is wel een zaak waarbij een officier van justitie een vertrouwelijk telefoongesprek tussen een verdachte en een advocaat als bewijs wilde gebruiken. Echter, de rechter stond dat vooralsnog niet toe.

Zelfs de locatie van de telefoon wordt bijgehouden. Het is daarvoor niet nodig dat over de telefoon een gesprek wordt gevoerd. De officier van justitie zegt dan: "De verdachte moet bij de inbraak betrokken zijn geweest, omdat op het tijdstip van de inbraak zijn telefoon een mast in de omgeving aanstraalde."

Ingeval de politie een telefoongesprek als bewijs wil gebruiken, dan maakt de politie van het mondelinge gesprek een schriftelijk verslag. Het kan zinvol zijn om te vragen om de band te mogen beluisteren. Want bij het terugvinden en uitwerken van de afgeluisterde gesprekken wil nog wel eens iets fout gaan.

Is de politie betrouwbaar?

Over het algemeen behandelt de politie een verdachte correct. Bedenk wel dat de politie de tegenpartij van een verdachte is en over diverse middelen beschikt om een verklaring van een verdachte los te krijgen. Die middelen zal de politie zo nodig ook gebruiken en de verdachte bemerkt dat niet altijd. Als de politie toezeggingen doet, dan worden die nagekomen, maar toezeggingen worden meestal niet duidelijk vastgelegd. Vaak vertrouwt de politie een verdachte niet, en dat betekent dat de verdachte even vaak goede redenen heeft om de politie argwanend te benaderen.

Voorbeeld overdonderen

Zo komt het voor dat de politie de verdachte om 07.00 uur van zijn bed licht. Zelfs in gevallen waarin de verdachte heeft aangegeven om vrijwillig op het politiebureau te verschijnen. De politie doet dit om de verdachte te overdonderen.

Voorbeeld omkeren bewijs

Zo komt het voor dat de politie suggereert dat de verdachte moet bewijzen dat hij onschuldig is. Echter, het is niet aan de verdachte om zijn onschuld te bewijzen, maar het is aan de politie om de schuld van de verdachte te bewijzen.

Aanhouding

Wanneer iemand door de politie is aangehouden kan de zaak zich op drie wijzen ontwikkelen.

Vrij zonder dagvaarding (politie)

De verdachte wordt op het politiebureau door de politie vrijgelaten. In dit geval krijgt de zaak meestal geen vervolg. De verdachte blijkt bijvoorbeeld onschuldig te zijn. Mocht de zaak alsnog een vervolg krijgen, dan dient de verdachte zelf met een raadsman contact op te nemen voor verdere rechtsbijstand.

Vrij met dagvaarding (officier van justitie)

De verdachte wordt op het parket voor een officier van justitie geleid. In dit geval wordt de verdachte meestal vrijgelaten zodra aan hem of haar een dagvaarding is uitgereikt. In de dagvaarding staat wanneer de verdachte voor de rechter dient te verschijnen. De verdachte dient zelf met een raadsman contact op te nemen voor verdere rechtsbijstand.

Twee weken langer blijven zitten (rechter-commissaris)

De verdachte wordt op de rechtbank voor een rechter-commissaris geleid. In dit geval moet de verdachte meestal twee weken langer blijven zitten. Het parket roept dan een raadsman op. Het parket behoort daarbij aan de verdachte te vragen of een bepaalde raadsman de voorkeur geniet. Gewoonlijk is de raadsman bereid om de verdachte op basis van een toevoeging bij te staan. Dit betekent dat de verdachte de raadsman niet zelf hoeft te betalen.

Ik vind dat ik voor flauwekul wordt vervolgd

Je bent niet de enige die dat vindt.

De sociale controle binnen de samenleving is de laatste jaren afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel problemen die vroeger "in der minne" zouden zijn geregeld, nu door tussenkomst van de politie worden opgelost. Ook in andere situaties bestaat er vanuit de samenleving een toenemende vraag om strafrechtelijk ingrijpen.

Jongeren vormen de grootste groep mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten. Het gaat vaak om zaken waar ieder mens zich in zijn of haar jeugd schuldig aan heeft gemaakt. Echter, de politie grijpt in, daar gevreesd wordt dat er geen vader of moeder is die overwicht heeft om de jongeren op het rechte pad te houden. Soms terecht, maar soms ook niet.

Ik heb uit zelfverdediging gehandeld

Bezwaar tegen dagvaarding

De officier van justitie heeft mij gedagvaard om bij de strafrechter te verschijnen. Op de achterkant staat dat ik binnen acht dagen na betekening een bezwaarschrift tegen de dagvaarding kan indienen.

Bedenk dat een bezwaarschrift alleen zinvol is wanneer het onwaarschijnlijk is dat je wordt veroordeeld. Gewoonlijk laat de rechter die over het bezwaarschrift gaat, dit oordeel over aan de rechter die de zaak zelf behandelt.

Een bezwaarschrift heeft daarom alleen zin wanneer er sprake is van een:

feit dat reeds is afgedaan
feit dat nog niet is afgedaan, maar wel is verjaard
dwaling omtrent de persoon (ze moeten niet jou, maar een ander hebben)
Kan ik zelf ook aangifte doen?

Wel volgens de theorie. Niet volgens de praktijk. Wanneer twee mensen slaande ruzie hebben, dan komt het voor dat ook twee mensen schuld hebben. Echter, van deze nuancering wil de politie niet altijd weten.

De politie denkt namelijk in "slachtoffer" versus "dader". Wie als eerste aangifte doet, wordt door de politie vaak aangemerkt als "slachtoffer" en de ander is dan dus "dader".

Wanneer de ander aangifte wil doen, dan heet het dat "daders geen aangifte kunnen doen". Op zijn best krijgen ze te horen dat ze een "klaagschrift voor niet vervolging" kunnen indienen.

Moet ik aan het slachtoffer schadevergoeding betalen?

Er is veel aandacht voor het slachtoffer. Soms terecht, maar soms ook niet. In ieder geval heeft het slachtoffer de mogelijkheid om zich als benadeelde partij in een strafzaak te mengen. De advocaat dient zich dan de vragen te stellen (en daar zo nodig opmerkingen over te maken) of:

Het slachtoffer misschien zelf ook een strafbaar feit heeft begaan.
Het slachtoffer leugenachtig is.
Er daadwerkelijk schade is.
De schade veroorzaakt is door het strafbare feit.
Het slachtoffer eigen schuld aan de schade heeft.
De "dader" de schade met het "slachtoffer" kan verrekenen.
De schade door een verzekeraar is of kan worden vergoed.
Het slachtoffer door de schadevergoeding "nieuw" voor "oud" krijgt.
Wanneer de rechter je veroordeelt tot het vergoeden van de schade, dan moet je er rekening mee houden dat ingeval:
je de schade niet tijdig betaalt, je voor iedere € 50 een dag mag gaan zitten. Echter, het bedrag dat je moet betalen blijft staan. Wie dus € 500 te laat betaalt, mag tien dagen gaan zitten en alsnog € 500 betalen.
ingeval je samen met een ander de schade hebt veroorzaakt, dan moet je er samen voor zorgen dat de schade wordt vergoed. Wanneer je mededader niet betaalt, dan mag je zelf twee keer voldoen (en moet je zien of je het teveel betaalde van je mededader terug krijgt).
Hoe verloopt een strafzitting?

Een strafzitting heeft het volgende verloop:

1  Rechter vraagt naar je naam, geboortedatum en adres;

2  Officier van justitie leest beschuldiging voor;

3  Rechter stelt vragen over: de feiten, je persoonlijke omstandigheden en de eventuele schadevergoedingsclaim van slachtoffer

4  Officier van justitie eist straf

5  Raadsman voert verweer tegen geëiste straf

6  Officier van justitie mag nog een keer op raadsman reageren

7  Raadsman mag nog een keer op officier van justitie reageren

8  Verdachte heeft laatste woord

9  Rechter doet meteen uitspraak of zegt wanneer uitspraak wordt gedaan

10 Ingeval de rechter meteen uitspraak doet, dan:

a zegt de rechter dat de verdachte hoger beroep kan instellen

b vraagt de rechter of de verdachte van hoger beroep wenst af te zien

c vraagt de rechter of de officier van justitie van hoger beroep wenst af te zien

Wat kan ik het beste zeggen als laatste woord?

Een laatste woord moet bij voorkeur kort zijn. Het hoeft geen spijtbetuiging te zijn, maar het mag wel.

Krijg ik een strafblad?

Het is zeker mogelijk dat je een strafblad krijgt. Echter, je moet onderscheid maken tussen "justitiële documentatie" en een "verklaring omtrent gedrag".

Justitiële documentatie

Justitiële documentatie heeft iedereen tegen wie een zaak loopt of heeft gelopen. Het maakt niet uit of de zaak is geëindigd met een veroordeling of vrijspraak. Het staat in een computer en het blijft de rest van je leven in de computer staan.

Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent gedrag wordt soms verlangd door een werkgever. Zelfs in gevallen dat zo'n verklaring niet nodig is, weet een werkgever vaak een reden te verzinnen waarom van de kandidaat werknemer zo'n verklaring redelijkerwijze verlangd zou mogen worden.

Minder dan vier jaar: probleem

Globaal gesproken wordt een verklaring omtrent het gedrag niet afgegeven, wanneer het minder dan vier jaar geleden is dat een:

transactie van de officier van justitie is aanvaard (zogenaamde TOM of TRIP).

veroordeling tot een taakstraf (leren of werken) door de rechter is uitgesproken.

Meer dan vier jaar: geen probleem

Globaal gesproken wordt een verklaring omtrent het gedrag wel afgegeven, wanneer de transactie of veroordeling meer dan vier jaar geleden is aanvaard of uitgesproken.

Uitzonderingen op regel

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt, wanneer je een:

zedendelict hebt gepleegd.
gevangenisstraf geheel of voor een deel hebt uitgezeten.
In deze gevallen wordt altijd een afweging gemaakt tussen enerzijds het delict wat je gepleegd zou hebben en anderzijds het werk wat je zou willen verrichten.

Voorbeeld 1

Een man is ooit betrokken geweest bij een vechtpartij op school. De man heeft toen een transactie aanvaard. Tien jaar later is de man betrokken bij een vechtpartij in een kroeg. De officier van justitie wenst dat de man in voorarrest blijft, omdat uit de justitiële documentatie blijkt dat er "herhalingsgevaar" zou bestaan.

Voorbeeld 2

Een vrouw staat te recht voor doorrijden na een ongeval. Bij het bespreken van de persoonlijke omstandigheden werpt de rechter een blik op de justitiële documentatie. De rechter ziet dat de vrouw tien jaar daarvoor is veroordeeld voor winkeldiefstal. De rechter mompelt vervolgens: "U bent hier eerder geweest, maar dit was voor een ander feit."

Voorbeeld 3

Een jongen aanvaardt een transactie, omdat onder het zadel van zijn bromfiets wurgstokjes zijn aangetroffen. Twee jaar later vraagt de jongen een verklaring omtrent het gedrag aan. De verklaring zal waarschijnlijk worden geweigerd, omdat er minder dan vier jaar zijn verlopen tussen het delict en de verklaring.

Voorbeeld 4

Een jongen aanvaardt een transactie, omdat hij betrokken is geweest bij een fietsendiefstal. Zes jaar later vraagt de jongen een verklaring omtrent het gedrag aan. De verklaring zal waarschijnlijk worden verleend, omdat er meer dan vier jaar zijn verlopen tussen het delict en de verklaring.

Voorbeeld 5

Een vrouw wenst als schoonmaakster te gaan werken. Tijdens haar jeugd heeft de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden uitgezeten voor een drugsdelict. Het zal er om spannen of een verklaring wordt afgegeven. Enerzijds meer dan vier jaar geleden. Anderzijds een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Omzetting taakstraf in gevangenisstraf/jeugddetentie

Mijn taakstraf zou zijn mislukt. De officier van justitie schrijft dat ik binnen twee weken een bezwaarschrift tegen de omzetting kan indienen (artikel 77p Wetboek van Strafvordering). Ik ben opzoek naar een model van zo'n bezwaarschrift.

Klik hier voor een model

Bedenk dat je mogelijk recht hebt op een kostnloze advocaat.

Mocht je zaak bij de Rechtbank of het Gerechtshof lopen, dan horen we graag van je!

Wordt een voorwaardelijke straf ten uitvoer gelegd?

De rechter heeft mij veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur onvoorwaardelijk en twintig uur voorwaardelijk. De onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur heb ik verricht. Echter, binnen de proeftijd heb ik een vernieling gepleegd. Voor de vernieling is mij een boete/transactie aangeboden. Moet ik ook de voorwaardelijke taakstraf van twintig uur gaan verrichten?

De tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf vereist de tussenkomst van een rechter. Zolang de vernieling niet voor de rechter komt, kan geen tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke taakstraf van twintig uur plaatsvinden.

In dit geval luidt ons advies om de boete/transactie te aanvaarden (en ook tijdig en volledig te betalen). Je kunt zo voorkomen dat de vernieling voor de rechter komt (en de officier van justitie van die gelegenheid gebruik maakt om ook een tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke taakstraf van twintig uur te vorderen).

Is een spiegelconfrontatie betrouwbaar?

Kan de politie mij thuis halen?

Kan ik schadevergoeding krijgen?

Wanneer je zaak is geëindigd met een sepot of vrijspraak en soms wanneer je langer hebt gezeten dan de straf die je hebt gekregen, dan kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Reken je niet rijk, maar een schadevergoeding laat je natuurlijk niet liggen. Wees er snel bij, want na drie maanden komt het recht op vergoeding van de schade te vervallen.